PROMETATI SE KAO HODŽA KROZ PONJAVU

Zašto se kaže PROMETATI SE KAO HODŽA KROZ PONJAVU

Za nekoga ko se u životu snalazi kojekako, ko je
promućuran i dovitljiv, pa se i u teškim prilikama nekako
„promeće“, u našem se narodu kaže: promeće se kao
hodža kroz ponjavu.
Ovaj izraz proistekao je iz jedne kratke narodne
priče o Nasradin-hodži, koju je Vuk Karadžić zabeležio i
objavio u svojoj zbirci Srpske narodne poslovice
(štampanoj na Cetinju 1836. i u Beču 1849. godine). Evo
te priče u celini: „Promeće se kao hodža kroz ponjavu.
Pripovijeda se da je Nasradin-hodžu karala žena da ne
sjedi besposlen, nego da se promeće, tj. da radi što;
hodža pak razumjevši to (po svoj prilici navalice) sasvim
drukčije, razapne ponjavu u avliju pa, prorezavši je,
stane skakati kroza nju i tamo i amo.“
Priča, kako vidimo, objašnjava poreklo i značenje
samog izraza prometati se kao hodža kroz ponjavu. Po
tome on znači i „snalaziti se izbegavajući veće napore“,
ili „dovitljivošću se izvlačiti iz nekog škripca“, kao što je
to učinio Nasradin-hodža, promećući se kroz ponjavu
„navalice” (namerno) krivo shvativši ženin prekor da ne
sedi skrštenih ruku, nego da se p r o m e ć e, tj. da se
nekako snalazi u životu i zarađuje. Hodža se mogao
izvući zahvaljujući višeznačnosti glagola prometati se,
koji, pored ostalog, može da znači „snalaziti se“, ali i „
skakati kroza što“.
Izraz prometati se kao hodža kroz ponjavu prilično
je raširen u našem narodu, u svakidašnjem našem
govoru. Utoliko je čudnije što nije zabeležen u našim velikim rečnicima, kao što je, recimo, Rečnik Matice
srpske. To, međutim, ne znači da on i danas ne živi i da
se ne upotrebljava. Vukova je zasluga što ga je zabeležio
i objasnio mu nastanak.