PREMA SVECU I TROPAR

Zašto se kaže PREMA SVECU I TROPAR

Ovo je jedna od izreka ili ustaljenih izraza koji
nisu registrovani u Matešićevom Frazeološkom rječniku,
iako se često susreće u jezičkoj praksi i poznat je svim
izvornim govornicima našeg jezika. Zabeležen je ipak u
Rečniku Matice srpske, i to na dva mesta: pod rečju
svetac i pod tropar. U petoj knjizi toga rečnika, naime,
piše:
„svétac, svéca m. 1. rlg. (religijski) = svetitelj a.
onaj koga je crkva posle njegove smrti proglasila svetim
zbog njegovih zasluga za veru. b. domaći zaštitnik, krsno
ime, slava..“
Iza toga se, među izrazima navodi: prema svecu i
tropar, s objašnjenjem: „svakome prema zasluzi“ (str.
679 a).
U šestoj knjizi istog dela objašnjeno je i šta je to
tropar, reč koja je u nas manje poznata, a ključni je deo
izraza prema svecu i tropar, pa od nje zavisi i
razumevanje samog frazema. Tu uz tropar stoji: „u
pravoslavnoj crkvi crkvena pesma posvećena nekom
svecu ili prazniku“ (str. 304 b). Na kraju je još jednom
objašnjeno i značenje frazema prema svecu i tropar:
„svakome onako kako je zaslužio“.
Posle ovih objašnjenja gotovo da nema potrebe da
išta više govorimo o poreklu i smislu toga frazema. Ipak,
treba dodati da je on običan i uglavnom se upotrebljava
na srpskom govornom području, što nije ni čudno, kad se
zna da reč tropar u nas pripada pravoslavnoj verskoj
terminologiji. Ako neko nije dosad znao šta ona znači,
sada je saznao, pa će bolje razumeti i frazem prema
svecu i tropar.