PIJAN KAO MAJKA

Zašto se kaže PIJAN KAO MAJKA

Ljudi koji često i rado zagledaju čašici u dno, koji
vole „dobru kapljicu“ (da ne kažemo – pijanci) imaju
svoje tumačenje izraza pijan kao majka. Oni tvrde da su
svi ljubitelji alkohola duševni i dobri ljudi, pa pošto se
kaže dobar kao majka, izraz pijan kao majka znači to
isto. Prvo je, dakle, bilo: pijan – dobar kao majka, a onda
samo – pijan kao majka.
Kad bi to stvarno bilo tako, na svetu ne bi bilo
nevolja. Svi bi ljudi pomoću alkohola mogli postati
dobri, a sa dovoljnim količinama viskija, konjaka, votke,
ili naše dobre crnogorske lozovače, mogla bi se sprečiti
krvoprolića i pomiriti zaraćene vojske. Stvarnost je ipak
drukčija: znamo da se u pijanstvu čine mnoga zla, a ono
je i samo za sebe veliko društveno zlo.
Ali, ostavimo ljubitelje alkohola i njihova
pristrasna tumačenja, kojima svoju veliku manu
pretvaraju u vrlinu! Ima i sasvim trezvenih, veoma
ozbiljnih i kompetentnih ljudi koji izraz pijan kao majka
povezuju s alkoholom.
Akademik Berislav Berić, profesor univerziteta i
šef Ginekološko-akušerske klinike u Novom Sadu, daje
ovakvo objašnjenje:
„U vreme kada su se žene porađale po kućama, bez
stručne pomoći, u slučajevima kada je dolazilo do
zastoja porođaja, ili ako je porođaj bio veoma bolan,
babice su davale porodiljama da piju alkohol, i to po
mogućnosti što jaču rakiju, da bi one na taj način bile
obezboljene. To narodno iskustvo ima svoju osnovu i u
medicini. Utvrđeno je, naime, da određene (ne prevelike) količine alkohola u toku porođaja dovode do popuštanja
grčeva materice i opuštanja mišića. Na taj se način zaista
olakšava porođaj. Čak i radi predupređivanja pobačaja
svojevremeno su davane ženama manje količine konjaka
ili vinjaka da bi se sprečilo grčenje materice, što je jedan
od znakova pretećeg pobačaja. Tako se postupalo i u
našim zdravstvenim ustanovama, a na Zapadu, naročito
u Skandinaviji, to je bila redovna praksa. Sve to, dakle,
ima svoje opravdanje i, da kažemo, logično objašnjenje.
Na taj način je, onda, nastao i izraz pijan kao majka, jer
su žene u porodu stvarno napijane, one su bile pijane.“
Nasuprot ovom tumačenju, lingvisti imaju drukčije
objašnjenje. Dr Dragana Mršević-Radović, jedan od
najboljih poznavalaca frazeologije u našem jeziku,
oslanjajući se na istraživanja poznatog ruskog lingviste,
profesora Nikite Tolstoja, kaže:
„Poznato slovensko poređenje pijan kao majka
povezuje se sa nešto širim izrazom pijan kao majka
zemlja. Interesantno je šta je prof. Tolstoj našao kao
osnovicu za nastanak ovog poređenja. Kod primitivnih
naroda postoji verovanje da je majka zemlja sveopšta
majka – majka roditeljka, praroditeljka celog živog sveta.
Da bi mogla da ispuni tu svoju primarnu funkciju,
funkciju reprodukcije, majka zemlja mora da bude
obilato natopljena vlagom, kišom. Kiša dolazi s neba kao
nebeski, božanski dar. Svakog prolećnog ciklusa, obilno
natopljena prolećnim vodama, zemlja postaje natopljena,
napojena ili – ’pijana’ majka zemlja.
Otuda pridev pijan u našem poređenju pijan kao
majka zemlja ima, u stvari, značenje: ‘natopljen’, ’napit’.
Daje zaista reč o ovom značenju prideva pijan, pokazuje
njegova upotreba u još jednom, takođe poznatom frazeološkom izrazu. Sit i pijan kaže se za čoveka koji je
zadovoljen, zadovoljan, koji nije ni gladan ni žedan. To
znači – kada je dovoljno nahranjen i napojen. Pijan,
dakle, nije ništa drugo nego ’napit’, ’napojen’.
Glagol piti uz imenice koje znače nekakvu
propustljivu materiju znači ’upijati’. Kažemo da zemlja
ili pesak piju vodu, piju vlagu, pa su onda napojeni,
natopljeni, napiti.
Kada je značenje pijan – ’natopljen\ ‘napojen’
postalo sekundarno, pomalo zatamnjeno, izbledelo,
zamenilo ga je drugo, opštije značenje – ’pijan’, ’opijen’.
Kako sada objasniti opijen kao majka zemlja!
Normalno. Govornik je potražio neke njemu bliže
asocijacije iz sveta koji ga je okruživao i rodila se nova
slika: ne više pijan („natopljen”) kao majka zemlja, nego
pijan kao majka, tj. žena koja rađa.“
Ovo objašnjenje je uverljivo, utoliko više što
postoji i izraz pijan kao zemlja. Ali ni ono prvo,
medicinsko, bar što se tiče podataka o opijanju porodilja,
nije bez osnova. Ako na taj način i nije nastao sam izraz
pijan kao majka, u svesti i govoru naroda mogao se
učvrstiti.