PIJAN KAO DUGA

Zašto se kaže PIJAN KAO DUGA

U našem jeziku ima veliki broj izraza kojima se
iskazuje kako je neko pijan. Govori se, kao što znamo:
pijan kao zemlja ili pijan kao majka, zatim: mrtav pijan,
trešten pijan, pa pijan kao ćuskija, pijan kao klen, pijan
kao bačva (ili čep, drvo, panj), pijan kao smuk, pijan kao
svinja itd. Među izrazima ovoga tipa je i pijan kao duga.
U Rečniku Matice srpske (knj. I, 799 a) rečeno je
da taj frazeologizam znači: „potpuno, do besvesti pijan“.
Matešić u Frazeološkom rječniku potvrđuje to i
primerom: „Taj se neće tako skoro probuditi… Pijan je
kao duga.“
Već smo, u prethodnom tekstu, objasnili zašto se
kaže pijan kao majka i pijan kao zemlja. Ni ostale izraze
koji su ovde navedeni nije teško objasniti. Pijan kao čep
znači, u stvari „natopljen“, „nakvašen“ (alkoholom), pa
otuda i „mokar“ (kao čep). Tako je i s drugim sličnim
frazemima: pijan (tj. „nakvašen“, „natopljen“, ,,mokar“)
kao bačva (drvo, panj i sl.). Poređenje se samo po sebi
nameće: pijanac je natopljen alkoholom (kao bačva ili
čep, panj, drvo). I mokar je od alkohola kao čep, bačva
itd. Stoga onoga koji voli da pije i zovu „mokri brat“.
Svi ti frazeologizmi po svom su značenju jednaki izrazu
pijan kao majka (zemlja). I tu se značenje razvilo preko
glagola pijan u značenju „natopljen“.
Što se kaže pijan kao ćuskija, takođe je lako
objasniti. Ćuskija je teška gvozdena poluga koja ne može
stajati uspravno. Ona pada na zemlju kao pijan čovek.
Tako je između reči pijan i ćuskija uspostavljena
značenjska veza koja je fiksirana u ustaljenom izrazu. Izraze pijan kao svinja i osvinjio se (naljoskao se
kao svinja) nije potrebno posebno objašnjavati. Pijan se
čovjak zaista ponaša kao svinja.
Sve je to, dakle, jasno i logično. Ali zašto se kaže
pijan kao duga? Kako je duga dovedena u vezu s
pijanstvom?
Najveći broj onih koji upotrebljavaju taj izraz misli
da se tu radi o dugi kao prirodnoj pojavi koja se javlja na
nebu posle kiše. Otuda, onda, i verovanje kako se duga u
širokom luku spušta negde na zemlju „da pije vodu“.
Misli se da je tako nastao i izraz pijan kao duga (i pije
kao duga).
Ova pretpostavka, međutim, nije tačna. Reč duga u
pomenutom izrazu ima sasvim drukčije značenje (i
drukčiji naglasak). U Rečniku Matice srpske to je
označeno ovako: „duga… savijena daska kao sastavni
deo bačve, bureta.“
Jedno je, dakle, duga – prirodna pojava (u toj se
reči prvi slog izgovara sa dužinom, otegnuto), a drugo,
opet, duga – daščica za burad ili bačve (gde se prvi slog
izgovara kratko i oštro).
Izraz pijan kao duga vezan je, u Rečniku MS, kod
Matešića i u drugim izvorima, upravo za ovu drugu reč.
Zato treba govoriti pijan kao duga (s kratkim), a ne pijan
kao duga (s dugim naglaskom).
Posle svega ovog lako je utvrditi kako je nastao taj
frazem, koji ide u red onih izraza u kojima pijan znači
„natopljen“, „nakvašen“. Pored pijan kao čep (bačva,
panj i sl.) sasvim je logično i pijan kao duga