NEVERNI TOMA

Zašto se kaže NEVERNI TOMA

Ne svetu ima dosta „nevernih Toma“, tj. onih koji
nisu skloni da poveruju tuđim rečima dok se i sami ne
uvere u njihovu istinitost; koji, dakle, sumnjaju u sve što
nije dostupno njihovom vlastitom iskustvu. Ima i onih
koji su preterano sumnjičavi, koji ne veruju ni u šta i
teško prihvataju čak i sasvim uverljive dokaze za neku
tvrdnju. Takvi se rođeni sumnjičavci takođe nazivaju
„nevernim Tomama“.
Prema tome, izraz neverni Toma u našem jeziku
označava dvoje:

 1. čoveka koji veruje samo svojim čulima, tj.
  onome što sam može videti, čuti ili opipati, koji, dakle,
  sve proverava i ništa ne prihvata unapred, bez valjanih
  dokaza i
 2. čoveka koji je nepopravljivi sumnjičavac, koji
  ne veruje ni u šta.
  U onom prvom smislu „neverne Tome“ su filozofi,
  pa i svi istinski istraživači. Pošto je „sumnja vrlina
  razuma“, svako kome je stalo do istine mora da sumnja
  da bi uopšte mogao misliti i dublje pronicati u tajne sveta
  u kome živimo. Tako je jedan naš poznati kritičar,
  Dragan M. Jeremić, objavio (1965) knjigu Prsti
  nevernog Tome, koja već samim svojim naslovom
  upućuje na kritičarev stav prema onome o čemu piše, tj.
  delima savremenih jugoslovenskih književnika. Zašto
  baš „prsti“ (nevernog Tome), videćemo kasnije.
  U drugom smislu izraz neverni Toma ukazuje na
  negativnu osobinu onih koji su preterano sumnjičavi.
  Takav njihov odnos prema svetu dovodi do negiranja
  svega postojećeg, pa i mogućnosti bilo kakve spoznaje i
  napretka.
  Primera koji potvrđuju prvo ili drugo značenje
  izraza neverni Toma ima dosta u našoj dnevnoj štampi,
  literaturi ili u svakodnevnom govoru, tako da ih nije
  potrebno ni navoditi. Biće, u svakom slučaju,
  zanimljivije da kažemo koju reč o tome kako je uopšte
  nastao taj izraz i ko je bio Toma čije je ime postalo
  simbol ljudske sumnjičavosti.
  Prvi i pravi neverni Toma bio je Toma apostol,
  jedan od dvanaestorice Hristovih učenika i verovesnika
  hrišćanstva. Atribut „neverni“ stekao je zbog toga što
  jedini među apostolima nije odmah poverovao u
  Hristovo uskrsnuće.
  U Novom zavjetu (Jevanđelje po Jovanu, poglavlje
  XX) govori se o tome kako je Isus Hristos treći dan po
  raspeću, dakle u nedelju, ustao iz groba (uskrsnuo). Prvo
  se javio Mariji Magdaleni s porukom da ode braći
  njegovoj (apostolima) i kaže im da se vraća „ocu
  svojemu“, tj. Bogu. Uveče se pojavio i pred učenicima,
  dok su sedeli u zatvorenoj prostoriji, i rekao im: „Mir
  vam!“
  „I ovo rekavši, pokaza im ruke i rebra svoja. Onda
  se učenici obradovaše vidjevši Gospoda.“
  „A Toma koji se zove Blizanac, jedan od
  dvanaestorice“ – svedoči dalje jevanđelist Jovan – „ne
  bješe ondje među njima kad dođe Isus.
  A drugi mu učenici govorahu: Vidjesmo Gospoda.
  A on im reče: Dok ne vidim na rukama njegovijem rana
  od klina, i ne metnem prsta svojega u rane od klina, i ne
  metnem ruke svoje u rebra njegova, neću vjerovati.
  I poslije osam dana opet bijahu učenici njegovi
  unutra, i Toma s njima. Dođe Isus kad bijahu vrata
  zatvorena, i stade među njima i reče: Mir vam.
  Po tom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i viđi ruke
  moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi
  nevjeran nego vjeran “
  Iz ovoga biblijskog kazivanja potekao je izraz
  neverni Toma. Zadržao se u jeziku stolećima i danas se,
  kako je već rečeno, upotrebljava u značenju: „onaj koji u
  sve sumnja, koji je ispunjen nevericom, koji ništa ne
  veruje, skeptik“.
  Na kraju treba reći da se pored neverni Toma
  upotrebljava i nešto izmenjen izraz neverovni Toma. Ovo
  zato da bi se izbegla dvoznačnost: da se ne bi pomislilo
  kako je reč o onome „koji nije veran, koji ne drži zadanu
  reč“. A apostol Toma, znamo, nije bio takav. On je bio
  „onaj koji u sve sumnja“, što upravo označava i izraz
  neverni Toma, koji je toliko uobičajen i ustaljen da nema
  nikakve potrebe za njegovim menjanjem. Uostalom, oni
  koji ga upotrebljavaju, znaju dobro i šta znači. Sad, evo,
  znamo nešto više i o njegovom nastanku.