NAĆI SE U NEBRANOM GROŽĐU

Zašto se kaže NAĆI SE U NEBRANOM GROŽĐU

Naći se u nebranom grožđu znači isto što i „naći se
u neprilici“ ili „u nezgodnoj, neprijatnoj, odnosno teškoj
situaciji“. Primera za to ima dosta i u književnosti i u
običnom, svakodnevnom govoru. Tako u jednoj
narodnoj priči stoji:
„Na ove riječi careve kćeri nađe se strijelac u
nebranom grožđu… steglo mu se grlo pa ni beknuti.“
U delu jednog starijeg srpskog pisca, Milorada
Šapčanina, mogu se naći slični primeri, kao u ovoj
rečenici:
„I sam se Nićifor nađe u nebranom grožđu… toliko
/se/ beše zbunio da ne znađaše šta da započne.“
Izraz naći se u nebranom grožđu često se sreće i na
stranicama dnevnih i drugih listova i časopisa, što nije ni
čudno, jer se ljudi često nalaze u nezgodnim situacijama,
a novine o tome pišu. Samo u Politici našli smo veliki
broj primera, i to već u naslovima i podnaslovima. U
izveštaju s jednog suđenja, na primer, stoji ovako:
„Mladić se našao u ‘nebranom grožđu’, ali ga je
spaslo iznenadno prisećanje branioca.“
Najzanimljiviji je ipak naslov jednog članka, koji
glasi: „Vinogradari u nebranom grožđu“.
Tu se inače govori o tome kako su kiše ugrozile
berbu grožđa, pa su se stoga vinogradari našli u teškoj
situaciji. Stoga je novinar, igrajući se rečima, i mogao
kazati kako su oni u „nebranom grožđu“. To je,
međutim, izuzetan slučaj. U stvarnosti, u životnoj
situaciji iz koje je i proizašao ovaj izraz, vinogradari upravo čuvaju nebrano grožđe, a u nezgodnoj se situaciji
mogu naći drugi: oni koji pokušaju da uđu u vinograd i
ukradu koji grozdac. Tada na njih navale čuvari
vinograda – pudari i dobro im štapovima premere leđa.
Tako je onda i nastao izraz naći se u nebranom grožđu,
što će reći u neprilici, u neugodnoj situaciji kad te
razgoropađeni pudari uhvate u još nebranom grožđu.
U početku je, dakle, taj izraz imao sasvim
konkretno značenje. Kasnije je počeo da označava svaku
neugodnu situaciju ili nepriliku u kojoj se čovek iz
raznih razloga može naći. U tom, prenesenom značenju
on se danas upotrebljava u srpskom jeziku.
Zanimljivo je da isti izraz među svim slovenskim i
neslovenskim jezicima, osim našeg, imaju još samo
makedonski i bugarski. Znači li to da smo jedino mi,
Makedonci i Bugari bili skloni upadanju u tuđe
vinograde? Ili su, možda, naši pudari bili revnosniji u
kažnjavanju kradljivaca grožđa? Bilo kako bilo, tek taj je
slikoviti izraz stvoren i često se upotrebljava u našem
jeziku.