BOŽIĆ-BATA

Zašto se kaže BOŽIĆ-BATA

O zimskim praznicima pre Drugog svetskog rata
deci su donosila poklone i veselila ih dva dobra starca –
Sveti Nikola (za Nikoljdan) i Božić-Bata (za Božić).
Posle toga rata, skoro do naših dana, dolazio je zvanično
samo jedan – Deda Mraz. Svetoga Nikolu i Božić-Batu
bili smo već gotovo sasvim zaboravili. Ali, vremena se
menjaju i oni su se ponovo vratili u naše domove –
noseći, pored dečijih poklona, i jedno zanimljivo pitanje
za odrasle.
To pitanje ne odnosi se na Svetog Nikolu, jer tu je
sve jasno: ko bi drugi dolazio na Sv. Nikolu (Nikoljdan)
da deci deli darove nego lično Sveti Nikola!? Ali kad je
reč o Božić-Bati, onda tu ima mesta pitanju zašto se taj
dobri starac sa dugom sedom bradom, kako ga deca
zamišljaju (i kad se ne pojavljuje, jer noću stavlja
poklone u izglancane cipele i priglavke ostavljene ispred
vrata ili na prozoru) zove upravo tako – Bata.
U našem jeziku, prema velikom šestotomnom
Rečniku Matice srpske, bata (ili bato) je „1. naziv od
mila za brata, devera, muško dete: ređe za oca“, zatim

 1. (samo u petom padežu, vokativu) – „kao uzrečica
  (često sa zamenicom ,,moj“) drug, prijatelj‘ npr. u
  rečenici: „(On je) inženjer, moj bato, pa se opet ne pravi
  važan“, i, najzad, „3. odvažan, hrabar čovek, delija,
  đida“, kao u primeru: „(Naići će) na nekog batu koji će
  ih isprebijati“.
  Nijedno od ovih značenja ne može se vezati za
  Božić-Batu, čak ni ono „ otac“, jer je to značenje, kako
  je već rečeno, toliko retko da je teško pretpostaviti da bi
  se odnosilo upravo na Božić. Istina, u nekim evropskim
  jezicima Božić-Bata naziva se Otac Božić (francuski
  père Noël ili Tata Božić (talijanski Babbo Nata1e). Kod
  drugih je, opet, drukčije: u nemačkom Weihnachtsmann
  („Božićni čovek“ ili ,,Božićko“), u engleskom Santa
  Claus, što je preuzeto iz holandskog, gde glasi Sant
  Klaas (kraći oblik od Sant Nikolaas, tj. Sveti Nikola),
  koji je, eto, u anglosaksonskim zemljama preuzeo i
  ulogu Božić-Bate. Ali sve to ne mora važiti za nas i za
  naš jezik.
  Izgleda da je ime Božić-Bata nastalo u nas na
  osoben i veoma zanimljiv način. Profesor Novosadskog
  univerziteta i istoričar književnosti dr Božidar Kovaček
  pretpostavlja, sasvim osnovano, da je ime Bata (u vezi
  Božić-Bata) postalo od glagola bátati (sa značenjem:
  „lupati“, „udarati“). Na prvi pogled ta je pretpostavka
  čudna i neverovatna. Jer, kakve veze može imati BožićBata sa glagolom lupati ili udarati!? Ipak, veza postoji.
  U zbirci Srpske narodne pjesme Vuk Stefanović
  Karadžić zabeležio je, pored mnogih drugih, i tri božićne
  pesme. Jedna od te tri pesme glasi ovako:
  Božić, Božić bata
  Na oboja vrata,
  Nosi kitu zlata
  Da pozlati vrata
  i oboja poboja.
  I u Rečniku Srpske akademija nauka i umetnosti
  zabeležene su dve varijante te pesme. Prva, preuzeta opet
  od Vuka, glasi:
  Božić štapom bata,
  nosi suva zlata
  od vrata do vrata.
  Druga je ista kao ona citirana na početku, samo
  bez zadnjeg stiha (sa onim „poboja“, što znači
  „dovratka“, „dovratnika“).
  U svim ovim varijantama imamo glagol bátati u
  kontekstu koji upućuje na značenje „udarati“, „lupati“ i
  sl.: Božić štapom báta (tj. udara), ili: Božić báta (tj.
  lupa, kuca) na oboja vrata itd. I drugo značenje glagola
  bátati („ići s naporom, nesigurno“) može se javiti u
  sličnom kontekstu: Božić bata (tj. ide sporo, s naporom),
  ali je ono prvo ipak verovatnije.
  Kad sve ovo znamo, možemo pretpostaviti da je,
  zbog iščezavanja glagola bátati i zatamnjivanja njegovog
  značenja u savremenom jeziku, po prostonarodnoj
  etimologiji, svet počeo povezivati oblik báta (od bátati)
  s imenicom báta, pa je tako od Božić báta („kuca“,
  ,,udara“) nastalo Božić-Báta (ime).
  Možda bi se moglo dati i neko drugo objašnjenje,
  ali meni se ovo, zasad, čini sasvim uverljivim. Uostalom,
  od Božića do Božića ima dosta vremena, pa će se,
  možda, među vama naći neki bata koji će ime BožićBata i drukčije protumačiti.